มะเร็งกับความเป็นกรดในร่างกาย

มะเร็งกับความเป็นกรดในร่างกาย

อาหารที่มีปริมาณเอนไซม์สูง และ มีสภาพความเป็นกรด/ด่างที่สมดุล การรับประทานอาหารที่มีเอนไซม์สูง

และมีค่าความเป็นกรด/ด่างที่สมดุลอาหารที่มีความเป็นกรดสูงเป็นปัจจัยหนึ่งของการพัฒนาการของเซลล์มะเร็ง

นอกจากนี้การที่ร่างกายมีสภาพความเป็นกรดจะเป็นสาเหตุของ โรคภัยต่างๆ ดูแก่กว่าวัย รวมถึงมะเร็ง แนวทางที่

จะแก้ความเป็นกรดของร่างกาย ได้แก่การรับประทานอาหารที่มีความเป็นด่างเพื่อจะไปช่วยปรับค่า PH และเพิ่ม

ออกซิเจนให้แก่ร่างกายได้อีกทางหนึ่งด้วย อาหารที่มีความเป็นด่างทำให้ร่างกายแข็งแรง และ อวัยวะต่างๆทำงาน

ได้อย่างปกติ และยังช่วยต้านโรคมะเร็งอีกด้วย

Alkaline Your Body 

ค่าความเป็นกรด/ด่าง (PH Balance)ค่าความเป็นกรด/ด่าง จะมีค่าอยู่ระหว่าง 0 -14

โดยค่าที่ต่ำกว่า 7 คือสภาพที่เป็นกรด (หรือร่างกายมีออกซิเจนในระดับต่ำ) และ ค่าที่เกินกว่า 7 คือสภาพที่

เป็นด่างในสภาวะปกติ เลือด น้ำเหลือง และ ของเหลวในไขสันหลัง จะมีค่า PH ที่ประมาณ 7.4 ที่ค่า PH

ที่สูงกว่า 7.4 เล็กน้อยเซลล์มะเร็งจะยังสามารถคงอยู่ได้แต่จะไม่พัฒนาหรือแพร่กระจาย แต่ที่ระดับ PH 8.5

เซลล์มะเร็งจะตายและเซลล์ที่ดีจะยังอยู่

พัฒนาการของมะเร็งเป็นไปตามระยะดังนี้:

1. ร่างกายมีการย่อยอาหารที่มีสภาพเป็นกรด อาหารที่มีไขมันสูง อาหารฟอกขาว สารที่ก่อให้เกิดมะเร็ง

    เช่น ไนเตรด สารเคมีปนเปื้อนต่างๆ นอกจากนี้รังสีจากเอกซ์เรย์ ก็เป็นปัจจัยหนึ่งด้วย

2. มีอาการท้องผูกต่อเนื่อง

3. เลือดมีสภาพเป็นกรด ซึ่งเป็นผลให้มีการเพิ่มขึ้นของเซลล์เม็ดเลือดขาว และการลดลงของเซลล์

    เม็ดเลือดแดง หรือ เป็นจุดเริ่มต้นของโรค ลิวคีเมีย

4. ของเหลวภายนอกเซลล์มีความเป็นกรดเพิ่มขึ้น

5. ของเหลวภายในเซลล์มีความเป็นกรดเพิ่มขึ้น

6. มีการกลายสภาพของเซลล์ ในระยะนี้ถือว่าเป็นระยะเริ่มแรกของมะเร็ง

7. หากร่างกายยังคงได้รับอาหารที่มีสภาพเป็นกรดอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการบำบัดด้วยรังสี สารเคมี หรือ ยา

    ในระดับความเข้มข้นสูง จะยิ่งไปทำให้การแพร่กระจายเป็นไปได้มากขึ้น

 

 

ข้อมูลจาก “Acid Alkaline” by Herman Aihara