น้ำดื่มในขวดพลาสติก

 

 

การประปาของรัฐ ยืนยันว่าน้ำประปาดื่มได้ แต่คนส่วนใหญ่ไม่เชื่อ หันไปดื่มน้ำขวด น้ำถัง

หลายคนซื้อเครื่องกรองน้ำมาแต่ไม่เคยบำรุงรักษาไม่เปลียนไส้กรองสุดท้ายก็หันไปดื่มน้ำขวด น้ำถังคนเราเมื่อ

ไม่เชื่อมั่นในเรื่องใด เรื่องหนึ่ง มักจะหันไปเชื่ออีกทางได้ง่ายๆน้ำบรรจุขวดขายก็คือน้ำประปาหรือน้ำบาดาลที่นำ

มาผ่านเครื่องกรองน้ำแล้วจึงบรรจุขวดเครื่องกรองน้ำทั้งที่ใช้ในบ้านหรือในโรงงานอาจมีประสิทธิภาพแตกต่างกัน

บ้าง แต่สื่งที่เหมือนกันคือถ้าไม่ได้บำรุงรักษาหรือเปลี่ยนไส้กรองตามระยะเวลา คุณภาพน้ำที่ออกมาอาจจะแย่กว่า

น้ำก่อนผ่านเครื่องกรองอีก เหตุผลคือเมือไส้กรองดักฝุ่นผงตะกอนสิ่งปนเปื้อนเชื้อโรคเอาไว้นานๆเชื้อโรคแบคทีเรีย

ก็จะเติบโตขยายตัวมากขึ้น ทำให้น้ำที่ผ่านเครื่องกรองนั้นไม่สะอาด เช่นเดียวกันน้ำที่บรรจุอยู่ในขวดหรือภาชนะเป็น

เวลานานๆ เชื้อโรคก็สามารถแบ่งเซลขยายตัวมากขึ้น เคยมีงานวิจัยพบว่าน้ำขวดบางชนิดตั้งแต่วันผลิตจนถึงมือ

ผู้บริโภคใช้เวลานานถึง 3 ปี ดังนั้นน้ำขวดก็ไม่ใช่ทางเลือกที่ดีสำหรับน้ำดื่ม