ORP : น้ำป้องกันมะเร็ง

 ORP : น้ำป้องกันมะเร็ง (Negative ORP : the Untold Story)

การกำหนดคุณสมบัติของน้ำแบบสากล

น้ำเป็นสิ่งที่ให้ประโยชน์ต่อชีวิตทั้งหลายบนโลกใบนี้อย่างมหาศาล มนุษย์ขาดน้ำไม่ได้ น้ำที่มีปริมาณพอเพียง

และได้คุณภาพตามมาตรฐานของน้ำดื่ม สามารถจะช่วยบำรุงสุขภาพร่างกาย และป้องกันโรคแห่งความเสื่อม

(Degenerative Disease) คุณสมบัติของน้ำดื่มที่กำหนดขึ้นตามคำแนะนำจากสถาบันโภชนาการแห่งชาติของ

ประเทศออสเตรียเลีย มีด้วยกัน 3 ประเด็น คือ

    1. ตรวจหาค่า pH (Potential of Hydrogen) หรือดูความเป็นกรดด่างของน้ำ โดยวิธีวัดปริมาณไฮโดรเจน

ที่มีประจุบวก (H+) เทียบความมากน้อยกับประจุลบของไฮดรอกไซด์ ไอออน (OH-) จึงเท่ากับเป็นการอ่านผล

ค่าความเป็นกรด (กรณีที่มี H+ จำนวนมากกว่า OH-) หรือความเป็นด่าง (โดยมีความเข้มข้น OH- เหนือกว่า H+)

แล้วแต่กรณี

   2. ตรวจวัดขนาดกลุ่มโมเลกุลน้ำโดยวิธี NMR ถ้าเป็นกลุ่ม (Micro cluster) มีขนาด 6 โมเลกุลของ H2O ต่อ

กลุ่ม จะถือว่ามีคุณสมบัติดี ให้ประโยชน์ต่อสุขภาพเมื่ออยู่ในร่างกาย เพราะกลุ่มของน้ำจะเรียงกันเป็นรูปหกเหลี่ยม

(Hexagonal) จับยึดกันเป็นระเบียบ สามารถซึมเข้าเซลล์โดยผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ได้อย่างง่ายดายและเวลาออกจาก

เซลล์ก็สะดวกรวดเร็ว เวลาเข้า ก็จะเอาสารอาหารออกซิเจน ภูมิต้านทานไปให้ และพาของเสียต่างๆ ที่ตกค้างอยู่

ภายในเซลล์ออกมาทิ้งภายนอกเซลล์ได้โดยง่าย ร่างกายจึงสดชื่นและแข็งแรง

   3. หาค่า ORP (Oxidation Reduction Potential หรือ Redox Potential) โดยวัดปริมาณความเข้มข้นของอิเลค

ตรอน ประจุไฟฟ้าลบที่อยู่ในน้ำนั้นหน่วยที่วัดเป็นโวลล์ (Volt) แต่แยกย่อยเป็นอัตราส่วน 1 ต่อพัน จึงเรียกใหม่ว่า

หน่วย มิลลิโวลล์ (milli Volt) 

   นักวิทยาศาสตร์ให้สมญาน้ำไว้ว่า "แม่ผู้ให้กำเนิดแก่ทุกชีวิตซ" (Mother and Matrix of Life) และน้ำมีผลต่อ

สุขภาพของมนุษย์ มากยิ่งกว่าสารอาหารทุกชนิดบนโลก เป็นองค์ประกอบทางเคมีที่จำเป็นของชีวิต (Chemistry

of Life) นักดาราศาสตร์ผู้พยายามค้นหาสิ่งมีชีวิตบนดาวนพเคราะห์ต่างๆ ในจักรวาล ก็เริ่มโดยต้องวิเคราะห์ต่างๆ 

ในจักรวาล ก็เริ่มโดยต้องวิเคาระห์ในเบื้องต้นให้ได้เสียก่อนว่า ดาวดวงที่สำรวจนั้นมีน้ำอยู่หรือไม่ ถ้าไม่พบร่อง

รอยของน้ำ ก็แสดงว่าไม่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่บนดาวนพเคราะห์ดวงนั้นได้

   ดร.อเล็กซิส คารเรล (Dr.Alexis Carrel) ผู้ซึ่งได้รับรางวัลโนเบล สาขาวิทยาศาสตร์ (เนื่องจากคิดค้นเทคโนโลยี

ที่สามารถเพาะเลี้ยงเซลล์ของกล้ามเนื้อหัวใจไก่ในหลอดทดลองให้มีชีวิตอยู่ได้นานถึง 34 ปี) ดร.คารเรลกล่าวว่า

เซลล์เป็นอมตะ (ไม่มีวันตาย) เพียงแต่คุณภาพน้ำ ที่ล้อมรอบเซลล์นั้นเสื่อมสภาพไป (จึงทำให้เซลล์ตาย) ถ้าเปลี่ยน

ที่ดีให้ใหม่โดยเข้าไปทดแทนน้ำเก่าซึ่งหมดสภาพและให้สารอาหารตามที่เซลล์ต้องการและจำเป็น เซลล์ก็จะมีชีวิต

ยืนยาวอยู่ตลอด